Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada > OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY + KANDIDÁTNÍ LISTINA

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY + KANDIDÁTNÍ LISTINADatum konání: 
18.6.2024

Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady - 18. června 2024

Ředitelka školy jmenovala k přípravě, k provedení a vyhlášení voleb do školské rady volební komisi ve složení:
Mgr. Monika Skýpalová (pedagogický pracovník školy)
Eva Válková, DiS. (nepedagogický pracovník školy)
Jana Bakšiová (nepedagogický pracovník školy)

Na základě Školského zákona 561/2004 ve znění pozdějších předpisů § 167 odst. 4 a volebního řádu viz příloha č. 1 se dne 18. června 2024 uskuteční volby do školské rady při Základní a mateřské škole Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem.

Volby se uskuteční v prostorách budovy ZŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 626, v prostorách školní kuchyňky v přízemí u žákovských šaten od 11:30 do 16:30 hodin.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud máte zájem pracovat ve školské radě nebo chcete navrhnout vhodného člena školské rady na období let 2024 - 2027, prosím navrhněte kandidáta (kandidáty) na členství ve školské radě e-mailem, na adresu: zs@zskuncice.cz nebo osobně volební komisi nejpozději do 29. května 2024 do 24:00 hodin.

Volby do školské rady se řídí volebním řádem školské rady při Základní škole a mateřské škole Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, zřizované obcí Kunčice pod Ondřejníkem, účinným od 1. března 2018 (viz příloha č. 1).

Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí s tím, že jeden společný hlasovací lístek je pro volby 2 členů školské rady, které volí zákonní zástupci nezletilých žáků z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a druhý společný hlasovací lístek je pro volby 2 členů školské rady, které volí pedagogičtí pracovníci školy z pedagogických pracovníků školy. U každého kandidáta bude uvedeno jméno, příjmení
(případně věk a povolání), a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu.

Volební akt probíhá jednokolovým systémem, tajným hlasováním. Oprávněný volič obdrží hlasovací lístek a označí nejvýše dva kandidáty, pro které hlasuje tak, že před jejich jménem a příjmením vyznačí do rámečku křížek. Hlasuje vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny.

Po ukončení voleb otevře volební komise hlasovací urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řad pedagogických pracovníků školy. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Jsou-li označeni více než dva kandidáti, je volební lístek neplatný.
Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské rady se stávají kandidáti, kteří získali první a následující nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem za účasti dotčených kandidátů.

Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni členové komise a tento zápis předá řediteli školy a zřizovateli. Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají novými členy školské rady.

Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků. Dále se za platné považují volby, kterých se zúčastní, alespoň jedna polovina všech oprávněných osob v případě volby člena školské rady za pedagogické pracovníky školy.

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem 14. května 2024.
Mgr. Monika Skýpalová, Eva Válková, DiS., Jana Bakšiová