Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je zřízeno při Základní škole a mateřské škole Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem.

Zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole a působí v něm výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog a školní psycholog. K dispozici je také pedagog, který zajišťuje péči o žáky s odlišným mateřským jazykem. 

Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, prevenci rizikového chování, kariérním poradenství pro žáky, metodické a další podpoře pedagogických pracovníků, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také prostřednictvím spolupráce s třídními učiteli, učiteli výchov a dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga.

Neváhejte nás dle Vaší potřeby kontaktovat. Na základě telefonické dohody nebo emailu jsme připraveni Vám pomoci.

 

Mgr. Alena Charbuláková - vedoucí školního poradenského pracoviště školní metodik prevence charbulakova@zskuncice.cz
+420 552 303 983

konzultační hodiny:

út 11:35–12:20

Mgr. Hana Kubešová, Ph.D.
výchovný poradce školy, kariérový poradce kubesova@zskuncice.cz
+420 552 303 979

konzultační hodiny: 

út 13:30–14:00,

čt 7:15–7:45

Mgr. Silvie Kokešová speciální pedagog kokesova@zskuncice.cz
+420 552 303 981

konzultační hodiny: 

čt 11:35–12:20

Mgr. Martina Šuleřová školní psycholog sulerova@zskuncice.cz
+420 731 396 422

konzultační hodiny: 

po 7:40–8:30

po 14:30–15:30

dále dle individuální domluvy

Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, s účinností k 17. 6. 2016, která je jedním z prováděcích předpisů ke Školskému zákonu. 

Činnosti jednotlivých pracovníků pracoviště, podle nichž se obracejte na konkrétní osoby:

Výchovná poradkyně Mgr. Hana Kubešová, Ph.D.

Kariérové poradenství

 • šetření a testování žáků a analýza preferencí při volbě povolání
 • vyplňování přihlášek na střední školy
 • vydávání zápisových lístků
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • žáci se zdravotním postižením
 • pomoc při orientaci v povoláních pro žáky se speciálními potřebami
 • zprostředkování diagnostiky žáků jdoucích na střední školy se spec. potřebami
 • pomoc pracovníkům školy v oblasti kariérového poradenství
 • pomoc pedagogickým pracovníkům při práci s individuálními plány
 • metodické vstupní pohovory s asistenty pedagoga
 • poradenství asistentům pedagoga

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy ve šk. roce 2023/2024

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2024

2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024

2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělávání na dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024

2. termín: úterý 30. dubna 2024

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024.
Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem.

Školní metodička prevence Mgr. Alena Charbuláková

Metodické a koordinační činnosti

 • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, sebepoškozování a dalších rizikových projevů chování.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikových projevů chování.
  - Školní metodik prevence na pravidelných poradách seznamuje kolegy s novými dokumenty v oblasti primární prevence, informuje kolegy i vedení školy o řešených případech za uplynulé období i opatřeních, která byla přijata.
  - Pro letošní školní rok jsme se na I. i II. stupni dohodli na pravidelných třídních schůzkách vždy jednu vyučovací hodinu v každém prvním týdnu v měsíci, jinak dle potřeby a zvážení třídního učitele. Třídní učitelé dostali metodický materiál k vedení třídnických hodin.
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikových projevů chování.
  - Školní metodik prevence předává informace o zajímavých přednáškách z oblasti primární prevence ostatním pedagogům na pravidelných poradách. Také jim sděluje informace ze školení, která absolvoval, zajímavé odkazy a materiály vyvěšuje na nástěnku preventisty ve sborovně.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikových projevů chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikových projevů chování.
  - Metodik prevence dochází na pravidelné schůzky s okresním metodikem preventivních aktivit a informace pak předává vedení školy a ostatním pedagogům.
  - Spolupráce s ostatními organizacemi, institucemi a odborníky je pak v Příloze 2 minimálního preventivního programu školy.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového projevu chování.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikových projevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikových projevů chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
  - Školní metodik prevence využívá nabídky zajímavých přednášek a školení z KVIC FM a NIDV Ostrava. V letošním školním roce se zúčastní krajské konference metodiků prevence - výstupy z konference jsou vedení školy i pedagogům předány na nejbližší poradě a jsou i v záložce PREVENCE na Z:, kde jsou přístupné všem kolegům.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
  - Výsledky z preventivních aktivit se každý měsíc zveřejňují na nástěnkách a také v Obecních novinách. Od roku 2015 je ve vestibulu školy umístěna nová informační nástěnka, která bude sloužit zejména pro žáky a rodiče, zde se také nachází schránka důvěry.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikových projevů chování.

Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikových jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikových projevů ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. (vyhl.72/2005, čl.3)

KONTAKTY A ODKAZY PRO RODIČE.docx

 

Školní speciální pedagog Mgr. Silvie Kokešová

(výchovná poradkyně pro 1. stupeň a žáky se speciálními potřebami)

 • Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen žáci se SVP), kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na podpůrných opatřeních.
 • Provádí depistážní činnost (vyhledávání žáků se SVP, základní diagnostika vzdělávacích problémů).
 • Dle možností školy spolupracuje při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 • Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy, předkládá učitelům, řediteli školy a zákonným zástupcům návrhy na další péči o tyto žáky - zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC.
 • Komunikuje s pracovníky školských poradenských zařízení (PPP, SPC).
 • Seznamuje vedení školy, pedagogy a zákonné zástupce s Doporučením školského poradenského zařízení a s další péči o žáky se SVP.
 • Na základě Doporučení školského poradenského zařízení vyhotovuje ve spolupráci s příslušnými pedagogy Individuální vzdělávací plán.
 • Zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály.
 • Vyučuje Předmět speciálně pedagogické péče.
 • Průběžně vyhodnocuje účinnost podpůrných opatření žáků se SVP.
 • Zajišťuje individuální konzultace a pomoc žákům, zákonným zástupcům a učitelům v oblasti SVP.
 • Vede databázi a dokumentaci žáků se SVP.
 • Shromažďuje a soustřeďuje odborné zprávy a informace o žácích v péči speciálních poradenských pracovišť, návrhy a realizovaná opatření pro vzdělávání těchto žáků v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Vede konzultace s pedagogy k žákům se speciálními potřebami.

Školní psycholog Mgr. Martina Šuleřová

Co školní psycholog nabízí:

 • poskytuje úvodní poradenskou konzultaci či krizovou intervenci dítěti, které jej samo vyhledá (psycholog o tomto bezodkladně informuje rodiče dítěte)
 • pracuje s třídními kolektivy za účelem posílení pozitivní atmosféry ve třídě a škole (psychologické prevence, programy zaměřené na stmelení kolektivu, vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dle potřeby účast na třídnických hodinách, realizace dotazníků)
 • podílí se na péči o žáky se specifickými výukovými potřebami, vč. žáků nadaných
 • se souhlasem rodičů poskytuje žákovi poradenskou péči
 • se souhlasem rodičů poskytuje psychologickou diagnostiku za účelem stanovení vzdělávacích opatření pro žáka
 • nabízí poradenské služby rodičům žáka na jejich vlastní žádost
 • práce s nadanými žáky
 • konzultace s rodiči nadaných žáků
 • pomoc při práci s nadanými žáky pro učitele
 • možnost vyšetření studijní orientace v žáků 9. ročníku váhajících s výběrem střední školy či žáků 5. a 7. ročníku zvažujících podání přihlášky na víceleté gymnázium (vyšetření zahrnuje komplexní posouzení rozumového potenciálu, osobnostních a studijních předpokladů a zájmů k odhalení předpokladů k určitému typu a směru vzdělávání)

Náročnější výchovné problémy (šikanu, složitější kázeňské případy apod.) řeší v součinnosti společně tým školního poradenského pracoviště - školní metodik prevence, výchovní poradci - s třídním učitelem příp. i s vedením školy.