Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > Zápis do MŠ

Zápis do MŠDatum konání:
4.5.2023

Organizace a průběh zápisu dětí do

Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského

Kunčice pod Ondřejníkem k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2023/2024

Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dále v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace ve znění pozdějších předpisů stanovuje termín a místo zápisu k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2023/2024. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční

ve čtvrtek 4. května 2023 od 15:00 do 17:00 hodin

v budově školy Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 626.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

V den zápisu zákonný zástupce předkládá:

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou bude možné vyplnit elektronickým formulářem nebo papírovým formulářem.
 • elektronický formulář bude od 20.4.2023 na zskuncice.cz a po vyplnění je potřeba ho vytisknout, podepsat a odevzdat v den zápisu ve škole (možnost rezervace času zápisu)
 • papírový formulář je na zskuncice.cz/dokumenty-ms nebo v MŠ a ZŠ a po vyplnění je potřeba ho vytisknout, podepsat a odevzdat v den zápisu ve škole (bez možnosti rezervace času zápisu)
 1. Přílohou vyplněné žádosti je „Vyjádření poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost“ (potvrzení lékaře - je povinné pro děti, které neplní od 1. září 2023 povinné předškolní vzdělávání). Tento formulář je k dispozici  na zskuncice.cz/dokumenty-ms  nebo v MŠ a ZŠ.
 2. V den zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a občanský průkaz žadatele. Při podání žádosti dálkovým způsobem žadatel doloží prostou kopii rodného listu dítěte, která nebude součástí spisu a po ověření údajů bude skartována.

 Podání žádosti je možné doručit také následujícími způsoby:

 1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na: reditelka@zskuncice.cz dne 4. 5. 2023,
 2. poštou: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem 626, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, (rozhodující je datum podání na poštu)
 3. datovou schránkou: 4s4vpdt

Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání včetně „Vyjádření poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost“). O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhodne ředitelka školy pouze na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a praktického lékaře.

Dne 22.5.2023 od 10:30 do 11:30 hodin mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v kanceláři ředitelky školy v ZŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem 626, 739 13.

Seznam rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněn od 1.6.2023 na zskuncice.cz

na úřední desce v ZŠ a MŠ pod přiděleným registračním číslem, které bude přiděleno v den zápisu do MŠ.

Rozhodnutí o přijetí bude součástí spisu a bude předáno zákonnému zástupci na vyžádání.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci doručeno poštou.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

stanovená pro řádný zápis pro školní rok 2023/2024

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b a §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace ve znění pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 překročí počet volných míst v mateřské škole. Do příjímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání včetně přílohy „Vyjádření poskytovatele zdravotních služeb“, je-li nezbytná.

Do mateřské školy (dále jen MŠ) jsou přijímány děti podle kritérií v tomto pořadí:

 • děti, které dosáhnou k 31.8.2023 nejméně pátého roku věku a mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Kunčicích pod Ondřejníkem (včetně dětí s odkladem školní docházky – povinné předškolní vzdělávání dle §34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů),
 • děti, které k 31.8.2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Kunčicích pod Ondřejníkem, dle potvrzení poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost se podrobily stanoveným pravidelným očkováním a mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci a mohou docházet do MŠ,
 • děti, které k 31.8.2023 dosáhnou nejméně druhého roku věku a mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Kunčicích pod Ondřejníkem, dle potvrzení poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost se podrobily stanoveným pravidelným očkováním a mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci a mohou docházet do MŠ,
 • děti ostatní, které se dle potvrzení poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost podrobily stanoveným pravidelným očkováním a mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci a mohou docházet do MŠ, a které nelze zařadit do kritérií 1) – 3).

Děti splňující dané kritérium jsou řazeny v rámci kritéria podle data narození. Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se postupuje od kritéria č. 1 po kritérium č. 4 a v rámci každého kritéria od nejstaršího dítěte po nejmladší dítě. Za každé dítě mladší tří let k 1. 9. 2023 se snižuje počet volných míst o 2 děti. V případě shodného dne narození pořadí určuje los. Limitem vydání kladných rozhodnutí  je počet 18 volných míst v MŠ.

 

Mgr. Kateřina Bumbalíková

ředitelka školy

V Kunčicích pod Ondřejníkem 12.4.2023