Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018“

Naše škola se zapojila do programu, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rozvojový program je zaměřen na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů a zařazených do rejstříku škol a školských zařízení.

Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Škola proto nebude požadovat platbu od zákonných zástupců svých žáků, doplatek do celkové částky za dopravu bude hradit z darů zákonných zástupců.

Celková získaná dotace na školu: 24 150,- Kč

Šablony v Základní škole a mateřské škole Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

OP VVV

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003937

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cíl projektu

Podpora osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Klíčové aktivity projektu

  1. Školní asistent pro ZŠ - spolupracuje s rodiči žáků, zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou, spolupracuje s pedagogem ve vyučování i mimo vyučování a pomáhá při rozvoji mimoškolních aktivit.
  2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ - účast na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí, kompetencí a využívání efektivních vyučovacích metod.
  3. Čtenářský klub pro děti ZŠ - forma volnočasové aktivity, která vede k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.
  4. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - určeny hodiny na doučování v předmětech český jazyk a matematika.
  5. Klub zábavné logiky a deskových her - povede k rozvoji logického a strategického myšlení žáků.
  6. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ a MŠ – poskytnutí informací rodičům spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací školy a vzdělávacího systému.
  7. Chůva v MŠ – dočasná personální podpora k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.